و باز قصه ی توهم

و باز قصه ی توهم
اتوبوس
ساندیس
مرخصی
تشویقی
اجبار
تأثیری در حماسه مان نداشتند
اما
تحلیل های تو را رنگ زدند
تا باز غافل بمانی
از درک یک حضور
تا باز اشتباه کنی و اشتباه تصمیم بگیری و
دلت خوش شود به همین اشتباه
همان بهتر که
تو ما را نفهمی اصلاً!

توهم-متوهم-کروبی-موسوی-میرحسین موسوی-جنبش سبز-جلبک-شیخ بی سواد

شادی روح امام و شهدا صلوات