سوالی از استاد مطهری

به نظر شما فر جام نهایی علم منهای دین چگونه فرجامی خواهد بود؟


شهید مطهری-شهدا-علما-دین

جواب:برای بشریت هیچ چیز گران تر و مشووم تر از جدایی دین و دانش نیست.
این جدایی،تعادل اجتماع بشری رااز بین میبرد.هم دنیای قدیم وهم دنیای جدید،گاه دچار بی تعادلی شده وتعادل خود را از دست داده است.زمانی مردم گرایش های دینی خود را جدا از علم جستجو میکردند این، بیماری عمده دنیای قدیم بود.همچنان که بیماریعمده دنیایجدید این است که عده ای در جستجوی علم منهای دین هستند.
اکثر انحرافات و بدبختیهایی که بشر امروز را تهدید میکند،ناشی از این است که علم را جدا از ایمان می خواهد .همای سعادت ،ان روز بر سر بشر سایه خواهد گسترد که وی عمیقا پی ببرد که به این هر دو اصل مقدس نیاز مند است وبداند،مرغی است که به دو بال نیاز دارد ،بالی از دانش وبالی از ایمان.

شادی روح امام و شهدا صلوات